Miljö & hållbarhet

Tillsammans når vi våra mål

Vi värdesätter goda relationer och hållbara samarbeten. Att alltid vara närvarande i vår produktion och näringskedja – med fokus på personal, råvara, kvalitet och smak.

Vår miljöpolicy

  • Vi ska sträva efter att vara resurssnåla och skonsamma för såväl yttre som inre miljö – i transporter, tillverkning och distribution liksom i alla våra andra handlingar.
  • Vi ska sätta mätbara miljömål och ständigt anpassa verksamheten i förhållande till dessa, för att på så sätt verka för ständig förbättring.
  • Vi ska välja råvaror, förpackningslösningar, produktions- och distributionslösningar som minskar vår negativa miljöpåverkan, så långt det är möjligt och förenligt med vår verksamhet.
  • Vi ska öka medarbetarnas miljömedvetande och utveckla arbetsmetoder som minskar verksamhetens negativa miljöpåverkan.
  • Vi ska driva verksamheten i linje med svensk miljölagstiftning och övriga krav som ställs på oss. Vårt miljöarbete ska hela tiden hålla jämn takt med samhällets miljömål.
  • Vi ska aktivt arbeta för att motverka föroreningar i vår miljö.